Římská čísla

Římská čísla

Pravidla tvorby římských čísel

Při převodu "našich" čísel na římská čísla v podstatě neexistuje žádná směrodatná norma. Rozhodující byly vesměs obecně uznávané zvyklosti. Tato shoda byla do středověku daleko volnější než později. Dnes se řídíme pravidly 16.-18. století.

Základní pravidla

  1. Římská čísla se zapisují kombinací znaků I, V, X, L, C, D, M.
  2. Římská čísla se skládají psaním od znaků pro nejvyšší hodnoty k nejnižším (MDL = 1550). Většinou se kombinují nejvýše 3 stejné římské číslice (XXX = 30, III = 3). Někdy mohou být kombinovány i čtyři stejné římské číslice (IIII = 4 bylo běžné na starých slunečních hodinách).
  3. Menší římská číslice před větší znamená odečet (IV = 4). Takto se odečítá jen jediná římská číslice (jen zcela ojediněle dvě stejné číslice: IIX = 8).
  4. Pro odčítání podle bodu 3 se používají pouze římské číslice I, X, C; v matematickém kontextu zcela výjimečně také M. Nikdy nebyly používány římské číslice V, L, D (správně: XC = LXXXX = 90, MCM = 1900; nesprávně: VC = 95).
  5. Číslice I se pro odečítání většinou užívá jen před V, X. Není tedy správně MIM pro 1999 (lépe je MCMXCVIIII nebo MCMXCIX).

Znaky pro římská čísla

Tabulka převodu římských čísel
ŘímskyArabskyPoznámka
I1 
V5 
X10 
L50 
C100Centum
D500 
M1000Mille

Převod římských čísel na arabská čísla

Pokud je větší římská číslice následovaná menší nebo stejnou, tak se hodnoty sčítají:

CII = 100 + 1 + 1 = 102

Když menší římská číslice předchází větší, tak se menší číslo odečítá:

IX = -1 + 10 = 10 - 1 = 9

MCM = 1000 + (-100) + 1000 = 1000 + (1000 - 100) = 1900

Převod arabských čísel na římské

Pokud se v čísle nevyskytují číslice 4 a/nebo 9 je situace jednoduchá. Číslo se rozepíše na římské tisíce, (pětistovky,) stovky, (padesátky,) desítky a jednotky (tj. od nejvyšších po nejnižší):

1763 = 1000 + 700 + 60 + 3 = 1000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 10 + 1 + 1 + 1 = MDCCLXIII

Pokud se v čísle vyskytují 4 a/nebo 9 je nutné uplatnit pravidlo o odečítání (např. 900 = 1000 - 100 = M - C = CM). Pro odečet se používají římské číslice I, X, C:

1940 = 1000 + 900 + 40 = M + CM + XL = MCMXL

Velká římská čísla

Největší římská číslice bylo M (1000). Největší číslo, které se vyjadřovalo pomocí římských čísel bylo 3999. Pro vyjádření vyšších čísel se používaly různé způsoby, které ale nebyly používány jednotně a nenašly větší rozšíření do současnosti.

Někdy používali vodorovnou čárku (tzv. vinculum) nad číslem, což značilo vynásobení napsaného čísla tisícem:

VIII = 8000

Dalším způsobem zápisu bylo uvedení menšího čísla před větším a jejich vynásobení. Pro zápis se někdy používalo oddělení tečkou nebo zápis s horním indexem:

VM nebo V.M nebo VM = 5000

VIIC nebo VII.C nebo VIIC = 700

Původ vzniku římských čísel

I

Římská čísla vznikla přirozenou cestou. Římané počítali na prstech. Čísla jako 1, 2 a 3 a jím odpovídající znaky I, II a III graficky vyjadřují jednotlivé prsty.

V a X

Také tato dvě římská čísla mají svůj původ v lidské ruce:

Římské V

Římská číslice V (5) je vyjádřením dlaně s pěti prsty - V tvoří tvar mezi palcem a malíčkem

Římské X

Římská číslice X (10) jsou dvě dlaně u sebe (10 prstů).

L a C

Latinsky sto je centum. Odtud C. Padesát je polovina ze stovky. L tedy vzniklo "rozpůlením" znaku pro 100 (C):

Římské C > L

Římská číslice L (50) vznikla rozpůlením C (100 = lat. centum)

Podle Slovníku antické kultury vzniklo L rozpůlením původního řeckého označení pro sto - Ψ (psí).

D a M

Tisíc je latinsky mille (odtud M pro 1000). Znak D pro 500 vznikl opět grafickým "půlením" znaku M, tentokrát svisle. Vznikl tak znak podobný písmenu D:

Římské M > D

Římská číslice D (500) vznikla rozpůlením M (1000 = lat. mille)

Chronogramy

Jedná se o latinské nápisy s několika zvýrazněnými velkými písmeny, které je třeba mechanicky sečíst bez ohledu na uvedená pravidla. Součet dá letopočet zveřejnění nápisu. Např. nápis "CLangere sepVLtos VoX Mea CVnCta petIt" na zvonu říká "Můj hlas touží jen vyzvánět mrtvým" a zároveň vyjadřuje letopočet C+L+V+L+V+X+M+C+V+C+I = 1426.

Microsoft Excel a římská čísla

Nejrozšířenější tabulkový procesor Microsoft Excel má v sobě zabudovanou funkci pro převod na římské číslice:

=ROMAN(cislo;forma)

Funkce převede číslo vyjádřené pomocí arabských ("našich") číslic na římské číslice ve formátu textu. Další informace najdete např. v nápovědě k Excelu.

conVERTER

Převod čísel na římské ekvivalenty je také jedna z funkcí aplikace conVERTER.

Další informace

Římská čísla

Pro převody římských čísel na arabská čísla není daná směrodatná norma. Většinou se používají pravidla 16.-18. století.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš