Zkouška tvrdosti dle Knoopa

Tvrdost podle Knoopa (HK)
Do povrchu materiálu se vtlačuje pod zatížením silou F (působí kolmo na povrch vzorku) čtyřboký diamantový jehlan (poměr úhlopříček 7:1, úhly 130° a 172,5°, poměr délky úhlopříčky k hloubce je 30).
Metoda podle Knoopa patří mezi metody měření mikrotvrdosti. Metoda je vhodná pro tenké plastové desky, tenké kovovvé desky, křehké materiály nebo pro materiály, u kterých nesmí být použita síla větší než 3,6 kgf.
Zátěžová síla u metody podle Knoopa pohybuje mezi 25 - 3600 gf.

Otisky u metody podle Knoopa jsou při stejném zatížení téměř trojnásobně delší a mělčí než u zkoušky podle Vickerse - mělkost otisku může působit problémy při odčítání velikosti otisku.

Při měření tvrdosti podle Knoopa jsou kladeny vysoké nároky na úpravu povrchu zkoušeného materiálu a na ostrost hran vnikacího tělesa.

Zkouška tvrdosti podle Knoopa

Zkouška tvrdosti podle Knoopa

Tvrdost podle Knoopa

Tvrdost podle Knoopa se vyjadřuje bezrozměrně.

HK = (1,4509 . F) / l2

F - zatížení (působící síla) [N],

l - délka delší úhlopříčky vtisku [mm].

Normy

Další informace

Knoop

Tvrdost podle Knoopa spočívá ve vtlačování diamantového jehlanu sentnbsp;kosočtvercovou základnou do testovaného materiálu. Zjišťuje se délka delší úhlopříčky a ta se převádí na hodnotu HK.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš