Jednotky SI

Základní jednotky SI soustavy

Tabulka základních jednotek soustavy SI
VeličinaNázev jednotkyZnačkaPoznámka
délkametrmhistorie metru
hmotnost kilogramkghistorie kilogramu
čassekundas 
elektrický proudampérA 
termodynamická teplotakelvinK 
svítivost kandelacd 
látkové množství molmol 

Definice základních jednotek

Metr
Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy (17. CGPM, 1983).
Kilogram
Kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu (3. GGPM, 1901).
Sekunda
Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 (13. CGPM, 1967).
Ampér
Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metru od sebe vyvolá mezi nimi sílu 2x10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů (9. CGPM, 1948). André Marie Ampére (1775 - 1836).
Kelvin
Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody (13. CGPM, 1967). William Thomson lord Kelvin (1824 - 1907).
Mol
Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární jedince (entity) specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic (14. CGPM, 1971).
Kandela
Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540×1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián (16. CGPM, 1979).

Praktická realizace jednotek

Délka
Délka se realizuje pomocí několika doporučených vlnových délek záření laserů (čar atomu vodíku, molekuly jódu a dalších) a lamp (Kr, Hg, Cd).
Hmotnost
Hmotnost je dána porovnáním s prototypem z PtIr.
Čas
Čas se realizuje pomocí frekvence atomových (cesiových) hodin. Mnoho těchto hodin se mezinárodně podílí na ustanovování časové stupnice TAI (z ní je pro praxi odvozen UTC).
Elektrické veličiny
Elektrické veličiny jsou od nedávné doby doporučeny realizovat kvantovými etalony pomocí Josephsonova jevu (el. napětí) a Hallova jevu (el. odpor).
Termodynamická teplota
Termodynamická teplota se realizuje pomocí mezinárodní stupnice ITC-90 (interpolace definovaných teplotních bodů v rozsahu od 0,65 K do nejvyšších teplot měřitelných optickými pyrometry).
Látkové množství
Látkové množství se realizuje pomocí poměru hmotností elementárních jedinců vůči atomu 12C.
Fotometrickými veličinami (jakou je například svítivost)
Fotometrickými veličinami (jakou je například svítivost) se zabývá la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

Odvozené jednotky

Tabulka odvozených jednotek soustavy SI
Název veličinyRozměr jednotkyNázev j.Značka j.
rovinný úhel1radiánrad
prostorový úhel1steradiánsr
kmitočets-1hertzHz
rychlostm.s-1metr za sekundu 
zrychlením.s-2  
nárůst zrychlením.s-3ryv 
sílam.kg.s-2newtonN
tlak, mechanické napětím-1.kg.s-2pascalPa
energie, práce, teplom2.kg.s-2jouleJ
výkonm2.kg.s-3wattW
elektrický nábojs.AcoulombC
elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětím2.kg.s-3.A-1voltV
elektrická kapacitam-2kg-1.s4.A2faradF
elektrický odporm2.kg.s-3.A-2ohmΩ
elektrická vodivostm-2.kg-1.s3.A2siemensS
magnetický indukční tokm2.kg.s-2.A-1weberWb
magnetická indukcekg.s-2.A-1teslaT
indukčnost, vzájemná indukčnostm2.kg.s-2.A-2henryH
světelný tokcdlumenlm
osvětlením-2.cd.srluxlx
aktivitas-1becquerelBq
dávkam2.s-2grayGy
ekvivalentní dávkam2.s-2sievertSv
katalytická aktivitas-1.molkatalkat

Vedlejší jednotky

Tabulka vedlejších jednotek soustavy SI
VeličinaNázevZnačkaVztah k hlavní jednotce
časminutamin60 s
hodinah3600 s
dend86 400 s
rovinný úhel(úhlový) stupeň°(π/180) rad
(úhlová) minuta'(π/10 800) rad
vteřina"(π/648 000) rad
grad, gong, gon(π/200) rad
délkaastronomická jednotkaAU1,49598.1011m
parsekpc3,0857.1016 m
světelný rokly9,4605.1015 m
plošný obsahhektarha104 m2
objemlitrl, L10-3 m3
hmotnosttunat103 kg
atomová hmotnostní jednotkau1,660 57.10-27 kg
délková hmotnosttextex10-6 kg.m-1
optická mohutnostdioptrieD1 m-1
energieelektronvolteV1,602 19.10-19 J
zdánlivý výkonvoltampérV.A 
jalový výkonvarvar 

Různé doplňkové jednotky

Decibel [dB]
Decibel logaritmická jednotka používaná k vyjádření zvláště akustické intenzity. Rozdíl 20 dB znamená rozdíl 10krát větší amplitudy signálu a 100krát většího výkonu. Obvykle se používá pro vyjádření relativního poměru signálů. Je-li použit ve významu absolutní hodnoty intenzity zvuku, pak se za výchozí hodnotu 0 dB považuje akustický výkon 10-12 W.m-2 (jedná se o prahovou intenzitu slyšitelnosti čistého tónu o frekvenci 1000 Hz).

Příklady zvuků o dané intenzitě

Dobsonova jednotka [DU]
Dobsonova jednotka je jednotka mohutnosti ozónové vrstvy používaná při měření ozónové vrstvy.

Jednotky mimo SI

Existují samozřejmě také jednotky mimo soustavu SI. Podívejte se na převodní tabulky jednotek.

Násobky a díly jednotek

Násobky a díly jednotek

Co znamená zkratka SI

SI
Zkratka SI pochází z francouzského výrazu Système International d'Unités (tj. mezinárodní systém jednotek).

Souvislosti

Jednotky SI

Zde naleznete přehled, který uvádí jednotky systému SI. Uvedeny jsou základní jednotky, jednotky odvozené a vedlejší.

K dispozice je také abecední seznam jednotek.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš